Κυριακή, 16 Ιουνίου 2019

Γ.7. Κυψέλη με τέσσερα διαμερίσματα των δύο πλαισίων και σταθερά διαχωριστικά.

Η κατασκευή της κυψέλης που ακολουθεί διαφέρει από τις προηγούμενες κατασκευές κυψελών που είναι χωρισμένες σε μικρότερα διαμερίσματα . Μια κυψέλη με διαμερίσματα των δύο πλαισίων προορίζετε περισσότερο για βασιλισσοτροφία παρά  για την ανάπτυξη ή διαχείμαση μελισσοσμηνών .
Μια τέτοια κυψέλη μπορεί να γίνει με περισσότερα των τεσσάρων διαμερισμάτων αν την επεκτείνουμε κατά το πλάτος της (μπαούλο) και κατασκευάσουμε τις εισόδους των μελισσών με απόσταση την μία από την άλλη. Σε μια τέτοια κατασκευή είναι προτιμότερο τα διαχωριστικά των διαμερισμάτων να μην είναι κινητά 

.
Υλικά :


Ένα τμήμα κόντρα πλακέ πάχους 15mm  με διαστάσεις 508 Χ 413mm  για την βάση  ,                                                                    
Δύο  τάβλες ελάτης  διαστάσεων 508 Χ 260mm και πάχους 20mm  , 
                                               
Δύο  τάβλες ελάτης  διαστάσεων 373 Χ 260mm και πάχους 20mm ,                                               

Δύο πηχάκια 20 Χ20mm με μήκος 508mm  ,                                                                                                                                                                                                                          
 Ένα καπάκι κυψέλης δέκα πλαισίων  εξωτερικό  (Β.3.6.)                                                                                                            
Τρία  τμήματα κόντρα πλακέ θαλλάσης από Σημύδα Λετονίας πάχους  15mm με διαστάσεις     488 Χ280mm   για τα κάθετα  διαχωριστικά,                                                                                                                                      
Δύο δοκαράκια 40 Χ40mm με μήκος  508mm  για τα πόδια ,                                                                                          
Δύο ελάσματα πάχους 0,25mm , 30Χ372mm για τους κηρηθροφορείς ,                                  

Δύο τακάκια από κόντρα πλακέ 15Χ30mm  μήκους 120mm  για τις χειρολαβές ,      

Ξυλόκολλα εξωτερικών χώρων ακρυλική   , 
                                                                                      
Βίδες τύπου TORX 3.5 X 45 πατωμάτων με φρέζα ,                                                                     

Έλασμα διάτρητο  τύπου Ντεπλουαγέ για τους αεραγωγούς ,                                                       

Ένα τμήμα από τάβλα ελάτης πλάτους 82 και μήκους 170 σαν μέτρο                        


Προετοιμασία :Η προετοιμασία των υλικών θα ξεκινήσει από το τμήμα  κόντρα πλακέ πάχους 15mm από Σημύδα Λετονίας  με διαστάσεις 508 Χ 413mm  που προορίζετε για την βάση της κυψέλης. Το τμήμα της βάσης έχει τις διαστάσεις του ορόφου χωρίς την σανίδες πτήσης , αυτές θα κατασκευαστούν στο τέλος ξεχωριστά για κάθε είσοδο.

Με ένα μολύβι θα σημειώσουμε στην μία πλευρά της  βάσης το περίγραμμα των πλαϊνών πλευρών και των διαχωριστικών της κυψέλης . Τα πλαϊνά θα έχουν πάχος τοιχώματος 2mm και τα διαχωριστικά θα έχουν 15mm , ενώ μεταξύ τους θα απέχουν 82mm , το πλάτος του κάθε διαμερίσματος (σχέδιο) . 


Στην άλλη πλευρά της βάσης θα σημειώσουμε την μέση των τμημάτων που επισημάναμε προηγουμένως προκειμένου από τα σημεία αυτά να περάσουν στην συνέχεια οι βίδες που θα συνδέσουν την κατασκευή. Λόγο της διαφοράς πάχους των τμημάτων , τα ακριανά διαμερίσματα θα είναι πλατύτερα των μεσαίων (σχέδιο). 
Στις επιμέρους βάσεις του κάθε διαμερίσματος  μπορούμε να κατασκευάσουμε οπές και να τοποθετήσουμε σήτα ελασμάτινη εάν το επιθυμούμε (σχέδιο).

Τα πόδια της κατασκευής , που έχουν μήκος 508mm αυτή την φορά ,θα τα προετοιμάσουμε  όπως σε όλες τις άλλες βάσεις (σχέδιο).


Στα τμήματα από τάβλα ελάτης που θα αποτελέσουν τα περιμετρικά πλαϊνά  της κατασκευής , θα αφαιρέσουμε σε όλα τμήματα, ένα μέρος αυτών με διαστάσεις  40mm πλάτος και 15mm ύψος για να δημιουργήσουμε τις εισόδους των μελισσών στα διαμερίσματα της κυψέλης .

Στα τμήματα με μήκος 508mm το άνοιγμα θα δημιουργηθεί στην μέση ενώ στα τμήματα με μήκος 373mm σε απόσταση 215mm και 118mm από άκρη του μήκους των (επόμενα σχέδια) .


Στα τμήματα με μήκος 373mm θα δημιουργήσουμε τον πλαισιοφορέα , αφαιρώντας από την πλευρά που βρίσκετε απέναντι από τις εισόδους των μελισσών επιφάνεια ξύλου  10Χ20mm (όπως στην κατασκευή ορόφων) .

Η αφαίρεση επιφάνειας θα γίνει με τις εισόδους να βρίσκονται στην ίδια πλευρά ,ώστε όταν η μία από αυτές αντιστραφεί  στην συναρμολόγηση να βρίσκονται αυτές σε διαφορετικά διαμερίσματα (σχέδιο).
Στην άλλη πλευρά των τμημάτων αυτών θα επισημάνουμε με ένα μολύβι τα σημεία στα οποία θα περάσουν οι βίδες , κατά την συναρμολόγηση , που θα συνδέσουν τα τμήματα των πλαισιοφορέων με τα κάθετα  διαχωριστικά των διαμερισμάτων (σχέδιο).


Στα τμήματα που προορίζονται να είναι τα  κάθετα διαχωριστικά της κατασκευής θα αφαιρέσουμε στο μήκος των 280mm, από ένα τμήμα σε κάθε πλευρά μήκους 240mm και πλάτους 10mm (επόμενα σχέδια).


Τα δύο πηχάκια20Χ20mm με μήκος 508mm από ξύλο ελάτης θα τα ξετρυπήσουμε σε απόσταση 40mm από κάθε άκρη και ανά 107mm μεταξύ των πρώτων οπών ,με ένα τρυπάνι 2mm (Σχέδιο).Τα τμήματα που προορίζονται για τις χειρολαβές θα κατεργαστούν όπως στην παράγραφο Β.2.1 στην κατασκευή ορόφου κυψέλης δέκα πλαισίων .

Τελευταία θα διαμορφώσουμε στην στράντζα  μας τα ελάσματα μήκους 80mm που θα τοποθετήσουμε στους πλαισιοφορείς   της κατασκευής (σχέδιο).Συναρμολόγηση:


Η συναρμολόγηση μπορεί να ξεκινήσει με την σύνδεση των ποδιών στην βάση της κατασκευής  γιατί θα είναι δύσκολο να γίνει μετά την τοποθέτηση των κάθετων διαχωριστικών , ή να επιλέξουμε η σύνδεση να γίνει από τα πόδια προς την βάση στο τέλος της συναρμολόγησης .

Αν δεν δημιουργήσουμε ανοίγματα στην βάση τα πόδια θα τοποθετηθούν στην μέση του πρώτου και του τελευταίου διαμερίσματος χωρίς κανένα εμπόδιο (δεν θα φανεί στα επόμενα σχέδια προκειμένου να είναι ευδιάκριτη η βάση).

Επόμενη σύνδεση είναι αυτή μεταξύ της βάσης και ενός από τα πλαϊνά με μήκος 508mm το οποίο θα συνδεθεί με βίδες τύπου TORX από την βάση προς το πλαϊνό στην θέση την οποία έχουμε προσημειώσει (επόμενα σχέδια) .
Επόμενο τμήμα , ένα με πλαισιοφορέα το οποίο θα συνδεθεί όπως το πρώτο με την βάση αλλά και με το πλαϊνό (ήδη τοποθετημένο τμήμα) στις αποστάσεις που εικονίζονται στα επόμενα σχέδια.


Με τον ίδιο τρόπο θα συνδέσουμε και τα υπόλοιπα πλαϊνά τμήματα με την βάση της κατασκευής .


Μόλις ολοκληρωθεί η σύνδεση των πλαϊνών περιμετρικών τμημάτων της κατασκευής σειρά έχει η τοποθέτηση και σύνδεση των κάθετων διαχωριστικών . 

Στην τοποθέτηση των κάθετων διαχωριστικών θα μας βοηθήσει ένα «ταβλάκι» ελάτης με διαστάσεις 82Χ170mm που μας χρησιμεύει  σαν μέτρο τηρήσεις της απόστασης των 82mm κάθε διαμερίσματος .
Το ταβλάκι θα το εφαρμόσουμε στην γωνία μεταξύ του πλαϊνού τμήματος με μήκος 508mm και του ενός από τους δύο πλαισιοφορείς με μήκος 373mm , σε αυτό θα τοποθετήσουμε εφαπτόμενο σε όλο το μήκος του , το κάθετο διαχωριστικό και θα το βιδώσουμε από την πλευρά του πλαισιοφορέα (σχέδιο).

Χάρη στο ταβλάκι που χρησιμοποιήσαμε σαν μέτρο , το διαχωριστικό θα βιδωθεί σε απόσταση 82mm από το πλαϊνό τμήμα . Την ίδια διαδικασία θα ακολουθήσουμε και για την σύνδεση του διαχωριστικού και με τον άλλο πλαισιοφορέα .

Στην συνέχεια θα συνδέσουμε το κάθετο διαχωριστικό και με την βάση της κατασκευής τοποθετώντας τις βίδες στην ευθεία που έχουμε χαράξει (μεθεπόμενο σχέδιο).
Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία τοποθετούμε και τα τρία κάθετα διαχωριστικά δημιουργώντας έτσι τα τέσσερα διαμερίσματα των δύο πλαισίων  της κυψέλης  και με διαφορετικής κατεύθυνσης είσοδο για το κάθε ένα.


Τα πηχάκια από ξύλο ελάτης που έχουμε ξετρυπήσει θα τα τοποθετήσουμε στα πλαϊνά τμήματα της κατασκευής , ψηλώνοντας  τα κατά 20mm , φτάνοντας το ύψος των κάθετων διαχωριστικών .

Με τα πηχάκια αυτά θα οριοθετήσουμε τον χώρο των ακριανών διαμερισμάτων πάνω από το ύψος των πλαισίων για την τοποθέτηση των οριζοντίων διαχωριστικών (σχέδιο).  Η κατασκευή  των οριζόντιων διαχωριστικών θα περιγραφεί σε επόμενη παράγραφο.

Τα πηχάκια αυτά είναι και ο λόγος που θα χρησιμοποιήσουμε στην κατασκευή αυτή το εξωτερικό καπάκι.
Στο σημείο αυτό μπορούμε να τοποθετήσουμε τα πόδια και τις χειρολαβές της κυψέλης όπως έχουμε δει σε προηγούμενες παραγράφους .

Για  εισόδους στα διαμερίσματα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε  ποικίλους τύπους θυρών σαν κι αυτούς που περιγράφονται στην παράγραφο Β.1.17. , από ανακλινόμενους με μεντεσέ  που προσφέρουν και σανίδα πτήσης ταυτόχρονα , ή να δημιουργήσουμε με ένα πηχάκι σανίδα πτήσης και να χρησιμοποιήσουμε μια γωνία από αλουμίνιο για θύρα (επόμενα σχέδια).
Δεν υπάρχουν σχόλια: